Featured

Posledná generácia


Keď čítam bibliu a sledujem udalosti vo svete, vždy ma napadne otázka, sme my poslednou generáciou ľudí žijúcou na tejto zemi ?? Ak veríme Ježišovi, je namieste táto otázka. Je lepšie pre človeka uvažovať nad týmto, ako to nechať tak a nemyslieť na to.

Hovorí sa, že Izrael je ručičkami na Božích hodinách sveta, a tie ukazujú za päť minúť dvanásť. Mnohí z nás vedia, že v meste Jeruzalem sa má postaviť v poradí tretí CHRÁM, biblia sa veľa nezmieňuje o ňom, len v knihe Zjavenie Jána je napísané, že Antikrist , posledný svetový vládca sa do neho posadí a vyhlási sa za boha, Je zaujímavé sledovať čo sa v tejto veci robí konkrétne v krajine Izrael, kde Boh už viac ako 100 rokov volá domov svoj ľud a plní sa tým jedno úžasné proroctvo priamo pred našimi očami, dnešní zaneprázdnení ľudia si akosi málo toho všímajú, bibliu a proroctvá neskúmajú. Povedal by som, že je to jasné znamenie doby v ktorej žijeme. Znamenie toho, že DEŃ Pánov je blízko.

Jeremiáš 31:10 Národy, čujte slovo Hospodinovo; zvestujte na ďalekých ostrovoch a vravte: Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.

Zachariáš 8:7 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca. A dovediem ich, a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v pravde a v spravedlivosti.

Izaiáš  43:5 Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje semä a od západu ťa shromaždím. Poviem severu: Daj sem! A juhu: Nezadrž! Priveď mojich synov z ďaleka a moje dcéry od konca zeme

Títo traja významní Boží proroci píšu o jednom a tom istom, ale až my ľudia 20 a 21 storočia sme svedkami toho všetkého, lebo sa to deje priamo pred našimi očami. Predchádzajúce generácie mohli o tom len čítať, a či tomuto Božiemu plánu aj rozumeli je otázne. Ľud Izraela, ktorý bol rozptýlený do celého sveta sa vráti domov, do krajiny, ktorú Boh dal do vlastníctva ich otcom.

Vrátim sa ešte k tej stavbe Jeruzalemského chrámu, vraj Židia už majú maketu stavby pripravenú, stojí niekde v púšti, je pripravené aj náradie a náčinie potrebné na obnovenie kňazskej služby v CHRÁME , dokonca som nedávno čítal článok o tom, že sa podarilo vyšľachtiť plemeno tzv. červenej jalovice , presne taká jalovica bola kedysi v dávnej dobe v Izraeli raz ročne obetovaná a jej krv vyliata na prikrytie hriechov celého národa Izrael. Takže ˇčervená jalovica je tu, a iste tu bude aj CHRÁM.

Priatelia, môžeme si želať väčšie znamenie doby ? Znamenie skorého príchodu Pána ???

Posledná generácia

Keď čítam bibliu a sledujem udalosti vo svete, vždy ma napadne otázka, sme my poslednou generáciou ľudí žijúcou na tejto zemi ?? Ak veríme Ježišovi, je namieste táto otázka. Je lepšie pre človeka uvažovať nad týmto, ako to nechať tak a nemyslieť na to.
Hovorí sa, že Izrael je ručičkami na Božích hodinách sveta, a tie ukazujú za päť minúť dvanásť. Mnohí z nás vedia, že v meste Jeruzalem sa má postaviť v poradí tretí CHRÁM, biblia sa veľa nezmieňuje o ňom, len v knihe Zjavenie Jána je napísané, že Antikrist , posledný svetový vládca sa do neho posadí a vyhlási sa za boha, Je zaujímavé sledovať čo sa v tejto veci robí konkrétne v krajine Izrael, kde Boh už viac ako 100 rokov volá domov svoj ľud a plní sa tým jedno úžasné proroctvo priamo pred našimi očami, dnešní zaneprázdnení ľudia si akosi málo toho všímajú, bibliu a proroctvá neskúmajú. Povedal by som, že je to jasné znamenie doby v ktorej žijeme. Znamenie toho, že DEŃ Pánov je blízko.
Jeremiáš 31:10 Národy, čujte slovo Hospodinovo; zvestujte na ďalekých ostrovoch a vravte: Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.
Zachariáš 8:7 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca. A dovediem ich, a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v pravde a v spravedlivosti.
Izaiáš  43:5 Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje semä a od západu ťa shromaždím. Poviem severu: Daj sem! A juhu: Nezadrž! Priveď mojich synov z ďaleka a moje dcéry od konca zeme
Títo traja významní Boží proroci píšu o jednom a tom istom, ale až my ľudia 20 a 21 storočia sme svedkami toho všetkého, lebo sa to deje priamo pred našimi očami. Predchádzajúce generácie mohli o tom len čítať, a či tomuto Božiemu plánu aj rozumeli je otázne. Ľud Izraela, ktorý bol rozptýlený do celého sveta sa vráti domov, do krajiny, ktorú Boh dal do vlastníctva ich otcom.
Vrátim sa ešte k tej stavbe Jeruzalemského chrámu, vraj Židia už majú maketu stavby pripravenú, stojí niekde v púšti, je pripravené aj náradie a náčinie potrebné na obnovenie kňazskej služby v CHRÁME , dokonca som nedávno čítal článok o tom, že sa podarilo vyšľachtiť plemeno tzv. červenej jalovice , presne taká jalovica bola kedysi v dávnej dobe v Izraeli raz ročne obetovaná a jej krv vyliata na prikrytie hriechov celého národa Izrael. Takže ˇčervená jalovica je tu, a iste tu bude aj CHRÁM.
Priatelia, môžeme si želať väčšie znamenie doby ? Znamenie skorého príchodu Pána ???
 

Posledná generácia ?Keď čítam bibliu a sledujem udalosti vo svete, vždy ma napadne otázka, sme my poslednou generáciou ľudí žijúcou na tejto zemi ?? Ak veríme Ježišovi, je namieste táto otázka. Je lepšie pre človeka uvažovať nad týmto, ako to nechať tak a nemyslieť na to.
Hovorí sa, že Izrael je ručičkami na Božích hodinách sveta, a tie ukazujú za päť minúť dvanásť. Mnohí z nás vedia, že v meste Jeruzalem sa má postaviť v poradí tretí CHRÁM, biblia sa veľa nezmieňuje o ňom, len v knihe Zjavenie Jána je napísané, že Antikrist , posledný svetový vládca sa do neho posadí a vyhlási sa za boha, Je zaujímavé sledovať čo sa v tejto veci robí konkrétne v krajine Izrael, kde Boh už viac ako 100 rokov volá domov svoj ľud a plní sa tým jedno úžasné proroctvo priamo pred našimi očami, dnešní zaneprázdnení ľudia si akosi málo toho všímajú, bibliu a proroctvá neskúmajú. Povedal by som, že je to jasné znamenie doby v ktorej žijeme. Znamenie toho, že DEŃ Pánov je blízko.
Jeremiáš 31:10 Národy, čujte slovo Hospodinovo; zvestujte na ďalekých ostrovoch a vravte: Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.
Zachariáš 8:7 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca. A dovediem ich, a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v pravde a v spravedlivosti.
Izaiáš  43:5 Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje semä a od západu ťa shromaždím. Poviem severu: Daj sem! A juhu: Nezadrž! Priveď mojich synov z ďaleka a moje dcéry od konca zeme
Títo traja významní Boží proroci píšu o jednom a tom istom, ale až my ľudia 20 a 21 storočia sme svedkami toho všetkého, lebo sa to deje priamo pred našimi očami. Predchádzajúce generácie mohli o tom len čítať, a či tomuto Božiemu plánu aj rozumeli je otázne. Ľud Izraela, ktorý bol rozptýlený do celého sveta sa vráti domov, do krajiny, ktorú Boh dal do vlastníctva ich otcom.
Vrátim sa ešte k tej stavbe Jeruzalemského chrámu, vraj Židia už majú maketu stavby pripravenú, stojí niekde v púšti, je pripravené aj náradie a náčinie potrebné na obnovenie kňazskej služby v CHRÁME , dokonca som nedávno čítal článok o tom, že sa podarilo vyšľachtiť plemeno tzv. červenej jalovice , presne taká jalovica bola kedysi v dávnej dobe v Izraeli raz ročne obetovaná a jej krv vyliata na prikrytie hriechov celého národa Izrael. Takže ˇčervená jalovica je tu, a iste tu bude aj CHRÁM.
Priatelia, môžeme si želať väčšie znamenie doby ? Znamenie skorého príchodu Pána ???

Vlažnosť zabíja vieru


Hovorme ľudom pravdu

Musíme si hovoriť pravdu, a rovnako všetkým ľudom, nie sa utešovať zo suchosti a vlažnosti a nič s tým nerobiť, veď v Zjavení Jána je jasne napísané o Laodicejskej cirkvi ako skončí “ Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. “ ZJ 3 / 16

Je potrebné o tomto hovoriť , je potrebné to meniť, ako v cirkvi, tak v osobnom živote , lebo keď príde Pán bude už neskoro niečo s tým robiť !!!!!

Ezechiel prorokuje jasne o budúcnosti Izraela, nie o cirkvi Kristovej, ktorá žije, lebo má Ducha Božieho.

Ezechiel 37 / 11 Povedal mi: „Človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni, pravda, hovoria: ‚Suché sú naše kosti a zhynula naša nádej; sme stratení.‘ 12 Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. 13 Potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. 14 Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom spoznáte, že ja, Hospodin, som povedal i splním to,‘ znie výrok Pána, Hospodina.“

Rim 11/ 25 Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo — aby ste neboli múdri sami pre seba —, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov 26 a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. 27 A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. 28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli otcom.

Zachariáš 8:7
Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca. A dovediem ich, a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v pravde a v spravodlivosti.

Je to jasné, Boh chystá niečo veľké v Izraeli so svojim ľudom, veľké sa už deje, ale ešte niečo väčšie príde. SKORO !!!!

Sláva patrí Bohu – lebo on riadi zem a všetko čo je na nej, on hýbe národmi a on rozhoduje komu sa dá poznať !!!!!!!