Posledná generácia

Keď čítam bibliu a sledujem udalosti vo svete, vždy ma napadne otázka, sme my poslednou generáciou ľudí žijúcou na tejto zemi ?? Ak veríme Ježišovi, je namieste táto otázka. Je lepšie pre človeka uvažovať nad týmto, ako to nechať tak a nemyslieť na to.
Hovorí sa, že Izrael je ručičkami na Božích hodinách sveta, a tie ukazujú za päť minúť dvanásť. Mnohí z nás vedia, že v meste Jeruzalem sa má postaviť v poradí tretí CHRÁM, biblia sa veľa nezmieňuje o ňom, len v knihe Zjavenie Jána je napísané, že Antikrist , posledný svetový vládca sa do neho posadí a vyhlási sa za boha, Je zaujímavé sledovať čo sa v tejto veci robí konkrétne v krajine Izrael, kde Boh už viac ako 100 rokov volá domov svoj ľud a plní sa tým jedno úžasné proroctvo priamo pred našimi očami, dnešní zaneprázdnení ľudia si akosi málo toho všímajú, bibliu a proroctvá neskúmajú. Povedal by som, že je to jasné znamenie doby v ktorej žijeme. Znamenie toho, že DEŃ Pánov je blízko.
Jeremiáš 31:10 Národy, čujte slovo Hospodinovo; zvestujte na ďalekých ostrovoch a vravte: Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.
Zachariáš 8:7 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca. A dovediem ich, a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v pravde a v spravedlivosti.
Izaiáš  43:5 Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje semä a od západu ťa shromaždím. Poviem severu: Daj sem! A juhu: Nezadrž! Priveď mojich synov z ďaleka a moje dcéry od konca zeme
Títo traja významní Boží proroci píšu o jednom a tom istom, ale až my ľudia 20 a 21 storočia sme svedkami toho všetkého, lebo sa to deje priamo pred našimi očami. Predchádzajúce generácie mohli o tom len čítať, a či tomuto Božiemu plánu aj rozumeli je otázne. Ľud Izraela, ktorý bol rozptýlený do celého sveta sa vráti domov, do krajiny, ktorú Boh dal do vlastníctva ich otcom.
Vrátim sa ešte k tej stavbe Jeruzalemského chrámu, vraj Židia už majú maketu stavby pripravenú, stojí niekde v púšti, je pripravené aj náradie a náčinie potrebné na obnovenie kňazskej služby v CHRÁME , dokonca som nedávno čítal článok o tom, že sa podarilo vyšľachtiť plemeno tzv. červenej jalovice , presne taká jalovica bola kedysi v dávnej dobe v Izraeli raz ročne obetovaná a jej krv vyliata na prikrytie hriechov celého národa Izrael. Takže ˇčervená jalovica je tu, a iste tu bude aj CHRÁM.
Priatelia, môžeme si želať väčšie znamenie doby ? Znamenie skorého príchodu Pána ???
 
Advertisement